Akşehir Gölü, Sultan dağları ile Emir dağı arasındaki çöküntü alanında yer alır. Akşehir ilçesinin yanında İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir göldür. İdari olarak Konya ve Afyonkarahisar illeri sınırları içerisinde yer almaktadır. Akşehir Gölünün kapalı bir göl olması ve buharlaşmanın etkisi sebebiyle tuzlu bir özellik göstermektedir. Kıyılardan göle karışan tatlı su kaynaklarının bolluğu, kıyılarda suyun tatlılaşmasını sağlar. Tuzluluk orta kesimlerde ve kuzeydoğuda daha belirginleşir.

Göl, Sultan dağlarından inen mevsimlik ve sürekli akarsular, göl çevresindeki akiferlerin yer altı suyu akımı ile göl alanına düşen yağışlarla beslenmektedir. Boşalımı ise, göl yüzeyinden buharlaşma ve sulama amacıyla alınan sularla olmaktadır. Gölün geçmişte Taşköprü çayı vasıtasıyla Eber Gölü ile olan bağlantısı, Eber gölü çıkışına DSİ'nce inşa edilen regülatör ve sulama kanalları ile kesilmiştir. Göldeki su seviyesi ve göl alanı yıllara ve mevsimlere göre büyük değişiklikler göstermektedir.

Gölün kapladığı alan, 15 yıl öncesine kadar 350 km²'dir. Aşamalı olarak yok olmuş göl 2008 yılında adeta bir çöl olmuştur. Kaçak kuyular, kuralsız sulama teknikleri, göletler ve gölü besleyen nehirlerin üzerine thumb_2010_05_1inşa edilen yapıların tamamı Akşehir gölünün kurumasına neden olmuştu. Göl kayboldukça, bölgenin ekosistemi de değişmiş bulunmaktadır. 2009 yılında yaklaşık 30 kilometrekare alana ulaşan Akşehir Gölü’nün bu yıl Mayıs Ayında yapılan ölçümlerde kapladığı alan 80 kilometrekareye ulaşmıştır. Göl’ün yaklaşık su seviyesi derinliği ise 2010 yılı Mayıs ayında 1,5-2 m olarak ölçülmüştür.

Yağışların mevsim normallerinin de üzerinde seyretmesi Akşehir Göl’ündeki su oranını artmasına sebep olmaktadır. Akşehir Göl’ünde meteorolojik parametrelerin kayıt altına alınmaya başlandığı 1930 yılından bu yana; bilhassa son 8 yılda, Akşehir civarındaki yağışların azalmasıyla, su oranının düştüğü görülmektedir. Göldeki su seviyesinin düşmesini etkileyen faktörlerden bir diğeri ise su kullanım oranlarının olduğu bilinmektedir.

Akşehir Gölü’nün kaderinin sadece yağmura bırakılması çözüm olmadığından dolayı göl için bazı projeler hazırlanmıştır.

Akşehir ve Eber Göllerinde bozulma, ekolojik dengenin yeniden tesis edilmesi ve alanın uygun bir şekilde yönetilmesinin sağlanması amacıyla; Akşehir ve Eber Gölleri için “Akşehir-Eber Gölleri Sulak Alan Yönetim Planı Projesi” hazırlanmıştır ve çalışmalar Çevre ve Orman Bakanlığımız tarafından başlatılmıştır.
 
Akşehir-Eber Gölleri Sulak Alan Yönetim Planı Projesi;

  • Göllerdeki Su Dengesini Yeniden Oluşturabilmek İçin Göllerin Mevcut Su Kaynaklarıyla Beslenmesinin Sağlanması
  • Göller ve Gölleri Besleyen Sulardaki Kirliliğin Mümkün Olan En Az Seviyeye İndirilmesi
  • Sulak Alan Ekosisteminin ve Biyolojik Çeşitliliğinin Korunarak Geliştirilmesi ve İyileştirilmesinin Sağlanması
  • Sulak Alanlardaki Su Ürünleri Potansiyelinin Yeniden Kazanımı
  • Tarımda (Hayvancılık Dahil) Sürdürülebilirliğin Sağlanması
  • Alternatif Gelir Kaynaklarının Geliştirilmesi
  • Sulak Alan Yönetim Planının Etkin Olarak Uygulanması Amacıyla Yörede Yaşayan Halkın Çevre Bilincinin Artırılmasını hedeflemektedir.

Bu hedefler kapsamında; Belediyemizce; Akşehir Gölü'nün ekolojik dengesinin korunması için, "Akşehir Kanalizasyon" ve "Akşehir Atık Su Arıtma Tesisi" Projeleri hayata geçirilmiştir. Ayrıca; Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği "Katı Atık Bertaraf Tesisi"nin inşaatı tamamlanmış olup faaliyete geçirilmiştir. Yağışlardaki artışla birlikte bölgede faaliyete geçecek projelerle, gölün yeniden dolması beklenmektedir.