1. Belediyemize ait hizmet dışı olarak kullanılmayan aşağıda plakaları, marka, cinsi, modeli, muhammen bedel ve geçici teminat tutarları belirtilen ekonomik ömrünü doldurmuş 2 adet iş makinası(traktör), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-c ve 45.46.47. Maddeleri hükümlerine göre açık teklif usulüyle satılacaktır. İhale konusu satılacak araçların muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale saatleri, istenen belgeler ve araçların özellikleri aşağıdaki gibidir. 

tablo

 1. İhale 07.09.2023 Perşembe günü tabloda belirtilen saatlerde, Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda sıra numarasına göre yapılacaktır.
 2. Satılacak araçlardan; Seyran Mahallesi Sanayi Caddesi No: 1187/1 adresindeki Fen İşleri hangarında( İtfaiye yanı ) görebilirler
 3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden istenen belgeler;
  1. Gerçek Kişilerden
   1. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır),  
   2. Adres beyanı,  
   3. Nüfus kayıt örneği,  
   4. Noter tasdikli imza beyannamesi, 
   5. Akşehir Belediyesine “Borcu yoktur” belgesi, 
   6. Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,  
   7. Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi
  2. Tüzel Kişilerden
   1. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır), 
   2. Adres beyanı,  
   3. Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, 
   4. Noter tasdikli imza sirküsü, 
   5. Akşehir Belediyesine “Borcu yoktur” belgesi, 
   6. Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,  
   7. Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi
 4. İhalede birden fazla araca teklif sunmak isteyen istekliler, satın alacakları araç miktarı kadar geçici teminatlarını ayrı ayrı yatırmaları gerekmektedir. Birden fazla araca teklif sunacak istekli her araç için ayrı ayrı evrak hazırlamayıp tek bir zarf içerisinde her araç için yatırmış olduğu geçici teminat mektupları veya makbuzları ile diğer istenen evrakları tek bir zarf içerisinde ve  zarfın dışına teklif sunacağı aracın satış sıra numarası ile araç plakasını yazması gerekmektedir.
 5. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 07.09.2023 Perşembe günü saat 11:00' a kadar, Akşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
 6. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

0f7ff179 e2f2 418b 86a8 bbd7ac88f8614b2958f9 1ed6 4a18 8b9c a4c32a9dd5ec854bcee2 bf27 4b0a 9325 c5e75b3ba81319566d67 3ce5 4c12 8f4f 19701780bf225001992d 2330 46c8 8b45 a22754bd98b1ccc1beaf b37d 4cb5 a0b4 28c6762b4240d03827fa abe0 4f40 bb9a 096493c6609cd929c88a 2434 4f8e b2ae 554ad80675a7df3ee8ad 8903 4556 82cc d9685f370c81ef060b60 a0cc 42f0 b3d2 255e616a8f27f51873fa cd3c 4064 8662 5f0b3eff170a