İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ve Akşehir İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince; ekmek fırınları, resmi ve özel sağlık kurumları, eczaneler, veteriner klinikleri, huzurevi, yaşlı bakım evi ve rehabilitasyon merkezi, kamu düzeni ve güvenliğinde görevli olanlar, cenaze defin görevlileri, din görevlileri ile doğalgaz, elektrik, su ve telekomünikasyon arızada çalışanlar, Servis hizmeti verecek teknik servis çalışanları, Belediye görevlileri, PTT, gazete, su, mutfak tüpü dağıtıcıları, sokak hayvanlarını besleyenler, hayvan otlatacaklar, arıcılar, Ekim, dikim, sulama, ilaçlama ve çapalama gibi tarımsal faaliyette bulunanlar, makarna, un, bulgur, et, tavuk, balık, reçel, helva tahin, pekmez gibi temel gıda üretim tesislerinde çalışanlar, süt üretimi ve toplama tesisi çalışanları, özel gereksinimi olan bireyler ile bunların refakatçıları, otel, yurt, pansiyon, şantiye gibi yerlerde kalanların temel ihtiyaçlarını karşılayanlar ve kargo dahil nakliye çalışanları haricindeki tüm vatandaşlarımızın 17 Nisan Cuma saat 24’ten 19 Nisan Pazar günü saat 24’e kadar sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Yasak süresince fırınlarda, ekmek satış büfelerinde ve fırınlara ait araçlar ile mahalle ve sokak aralarında ekmek satışı yapacaklardır.

17 19 NİSAN 48 SAAT YASAK

T.C.
AKŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Karar tarihi: 16.04.2020
Karar No     : 13

Akşehir İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 16.04.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği Akşehir Kaymakamı Sayın Ahmet Sait KURNAZ başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımıyla toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem: Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Koronavirüs (Covid-19) hastalığına karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için Bakanlıklarımızdan gelen tüm talimat yazılarının İlçemiz genelinde uygulanmasının sağlanmasına yönelik tedbirler görüşülerek karara bağlanmıştır. Buna göre:

  1. 17.04.2020 tarihi saat 24:00'den 19.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere; İlçemiz sınırlan içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.
  1. AÇIK OLACAK İŞYERİ. İŞLETME VE KURUMLAR

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri.

b) İlaç. tıbbı cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri.

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.)

e) Her 50.000 nüfusa bir adet ve İlçemiz sınırlan içinden geçen şehirler arası karayolu üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere, kura yöntemiyle belirlenecek ve Valiliğimiz web sayfasında (http://www.konya.gov.tr) yayınlanacak petrol istasyonları ve lastik tamircileri,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler.

g) PTT, su, mutfak tüpü ve gazete dağıtım şirketleri.

h) Hayvan barınakları. hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri.

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar.

j) İlçemiz genelinde makama, un, bulgur, et, tavuk, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler, süt üretim ve toplama tesisleri, reçel, helva, tahin, pekmez vb. gıda maddelerinin üretimini yapan fabrikalar ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

k) Oteller ve konaklama yerleri,

l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri.

m) Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),

n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR

a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar,

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

h) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi"' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

i) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

j) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

k) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

l) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla),

m) Veteriner hekimler,

n) Ekmek dağıtımında görevli olanlar,

o) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışlan dahil),

ö) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar.

p) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

r) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları.

s) İlçemiz genelinde tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama, ilaçlama, gübreleme, çapa, fide-fidan dikimi gibi faaliyetleri yürütenler (65 yaş üstü vatandaşlar sadece kendi mahallesinde faaliyet yürütebilir),

ş) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel.

t) 19.04.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.).

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.

Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilenler hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü itibariyle geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen emir, tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı ve fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi, 5442 sayılı İl İdare Kanununun 32/Ç ve 66 ncı maddesi hükümleri gereğince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Bu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararındaki hususlar görev ve sorumluluk alanları itibariyle kamu kuruna ve kuruluşlarınca, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca, mahalle muhtarlıklarınca ve kolluk kuvvetleri tarafından mahallen ilan ettirilerek vatandaşlarımıza duyurulacak ve uygulamanın takibi yapılacaktır.